ការទទួលតម្កល់លក្ខន្តិកៈសមាគមអាជីវកម្ម


គោលបំណង៖

•    ទទួលស្គាល់ភាពត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់សមាគមអាជីវកម្មវិជ្ជាជីវៈជាក់លាក់ណាមួយ
•    ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងស្ថិតិសមាគមអាជីវកម្ម


មូលដ្ឋានគតិយុត្ត៖

មើលលម្អិត

•    ប្រកាសលេខ ០៤៦ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៣ស្តីពីការតម្កល់ លក្ខ័ន្តិកៈសមាគមអាជីវកម្ម
•    ប្រកាសរួមលេខ១២១៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម


អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖

មើលលម្អិត

មិនទាន់មានទិន្នន័យ


ស្តង់ដារសេវា៖

ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតបិទស្លាកថ្លៃជារូបិយប័ណ្ណបរទេស៖
•    រយៈពេល ០៥ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ
•    សុពលភាព ០១ឆ្នាំ
•    តម្លៃសេវា...............................................................២០០,០០០រៀល


តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

ការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបិទស្លាកថ្លៃជារូបិយប័ណ្ណបរទេស៖
•    លិខិតអនុញ្ញាតបិទស្លាកថ្លៃជារូបិយប័ណ្ណបរទេសច្បាប់ដើម
(សម្រាប់ស្នើសុំបន្ត)..........................................................................០១ ច្បាប់
•    បញ្ជីឈ្មោះទំនិញ ឬសេវាដែលសុំការអនុញ្ញាត.........................០១ ច្បាប់
•    កិច្ចសន្យា.........................................................................០១ ច្បាប់
•    អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន (ថតចម្លង).....................០១ ច្បាប់
•    រូបថត (ថតចំពីមុខ) ៤ គុណ ៦.........................................០២ សន្លឹក
•    ច្បាប់អនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្ម (ថតចម្លង).............................០១ ច្បាប់
•    ប័ណ្ណប៉ាតង់ឆ្នាំចុងក្រោយ (ថតចម្លង)...................................០១ ច្បាប់

ទាញយកទម្រង់បែបបទស្នើសុំ


នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

មាន០៤ដំណាក់កាល៖
១-ដាក់ពាក្យស្នើសុំ
២-ការិយាល័យជំនាញពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស
៣-បង់កម្រៃសេវា
៤-ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

បង្ហាញនីតិវិធី


ក្រសួង / ស្ថាប័នផ្ដល់សេវា៖

ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម

នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជន

o    អាសយដ្ឋាន ៖ ឡូត៍លេខ ១៩-៦១វិថិក្រសួងណាណិជ្ជកម្ម (ផ្លូវលេខ១១៣បេ) សង្កាត់ទឹកថ្លា
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
o    ទូរស័ព្ទ ៖ ០២៣ ៨៦៦ ០៥៦


វាយតម្លៃ៖មតិយោបល់