សេវាតាមក្រសួង «ក្រសួង សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន»


សម្រាប់ជលយានមានចំណុះផ្ទុកលើសពី៤០តោន កំលាំងម៉ាស៊ីនលើសពី ៩០សេះ និងលើសពី៥០កៅអី

ជាកាតព្វកិច្ចកំណត់ក្នុងច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងលើកកំពស់សមត្ថភាព បច្ចេកទេសជួសជុលជលយាន ឱ្យស្របទៅតាមបទដ្ឋានបចេ្ចកទេសត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារមួយ ជាកំណត់ ...

មាននីតិវិធីជារូបភាព   ក្រសួង សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក

ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មដាក់ពាក្យអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក

ក្រសួង សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន